Vedtægter for Kulhuse Kultur og Medborgerhus

Navn og hjemsted:

Kulhuse Kultur og Medborgerhus er et kommunalt selvstyrende foreningshus
med hjemsted i Frederikssund kommune.
Kulhuse Kultur og Medborgerhus har til huse på Gl. Kulhusvej 149, 3630 Jægerspris.

2.
Formål:
Kulhuse Kultur og Medborgerhus har til formål:

 •   At danne ramme for de tilknyttede foreninger, klubber og andre gruppers aktiviteter. Kultur og fritidssekretariatet tager stilling til hvilke foreninger, der er tilknyttet.

 •   At stå til rådighed for øvrige foreninger, klubber og andre gruppers aktiviteter under hensyntagen til de tilknyttede foreninger og klubbers aktiviteter.

  3.
  Ledelse og drift:
  Kulhuse Kultur og Medborgerhus drives af et brugerråd på 7 personer, inkl. formand og kasserer, i samarbejde med Frederikssund Kommune jf. afsnit 3 a.
  Husets formand og kasserer tegner foreningen.
  Brugerrådet er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende vedtægter og den driftsaftale, som kultur og fritidsudvalget efter høring i Brugerrådet, fastsætter. Brugerrådets opgaver er:

 •   I samarbejde med Frederikssund kommune ved kultur og fritidssekretariatet og under ansvar overfor kultur og fritidsudvalget at drive Kulhuse Kultur og Medborgerhus, som et lokalt kulturelt værested og heri huse lokale foreninger, klubber m.fl. inden for den af Byrådet årligt fastlagte driftsbevilling til Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

 •   At fungere som bindeled mellem brugerne og Frederikssund Kommune.

 •   At fastlægge rengørings- og vedligeholdelsesbehovet for Kulhuse Kultur og

  Medborgerhus.

 •   At indhente og fremkomme med forslag til indkøb af inventar og materiel til Kulhuse

  Kultur og Medborgerhus inden for den af Byrådet fastlagte ramme, jf. afsnit 4 c.

 •   At anvise plads til og forestå bookning af brugere, der ønsker at anvende Kulhuse

  Kultur og Medborgerhus

 •   At tilse, at Kulhuse Kultur og Medborgerhus ikke anvendes/udlejes til private formål

  (fester mm.).

  3a

  Brugerrådets 7 medlemmer, herunder formand og kasserer, vælges blandt de til
  Kulhuse Kultur og Medborgerhus knyttede foreninger, klubber og øvrige grupper jf. afsnit 5

  Hver forening, klub og andre grupper af brugere udpeger hver en repræsentant til brugerrådet.

  Såfremt antallet af interessegrupper overstiger 5 tages sammensætningen af Brugerrådet op til drøftelse.

  Klubberne er selvsupplerende med hensyn til deres repræsentant til Brugerrådet. Brugerrådets formand og kasserer vælges ved direkte valg på Årsmødet.

Kultur og fritidssekretariatet er repræsenteret i brugerrådet med observatørstatus.

Formanden indkalder Brugerrådet til møde efter behov, dog mindst 3 gange om året eller når mindst 3 medlemmer af Brugerrådet kræver det.
Dagsorden udsendes, så brugerrådets medlemmer har den i hænde senest 5 dage inden mødet.

Brugerrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer, jf. afsnit 8. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag.

Brugerrådet fører protokol, og sender kopi af protokol til kultur og fritidssekretariatet.

Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4.
Økonomi og regnskab:
4a
Driften af Kulhuse Kultur og Medborgerhus gennemføres af Brugerrådet på baggrund af Byrådets tildeling af en fast årlig bevilling.

4b
Brugerrådet er til stadighed ansvarlig for at disponere driften af Kulhuse Kultur og Medborgerhus inden for den af byrådets fastsatte bevilling og under ansvar over for Byrådet.

4c
Ved indkøb eller arbejder, der andrager over kr. 10.000, skal kultur og fritidssekretariatet i hvert enkelt tilfælde have forelagt sagen til godkendelse.

5.
Brugermøde og valg til brugerrådet
:
Brugerrådet indkalder alle tilknyttede foreninger og klubber til 1 årligt møde
kaldet årsmøde som afholdes inden udgangen af januar kvartal.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet afleveres til formanden 1 uge før årsmødet. Indkaldelse samt dagsorden for årsmødet ophænges i Kulhuse Kultur og Medborgerhus senest 14 dage inden mødet.
Dagsorden for årsmødet er minimum

 •   Valg af dirigent og referent.

 •   Formandens beretning med orientering om brugerrådets arbejde i det forløbne år.

 •   Regnskab. Herunder redegørelse for anvendelsen af den faste bevilling.

 •   Budget for det kommende år. Herunder påtænkte indkøb mm.

 •   Forslag fra Brugerrådet samt indkomne forslag.

 •   Valg af Formand og Kasserer. Lige år: Formand. Ulige år Kasserer.

  6.
  Stemmeret og valgbarhed:

Alle de tilknyttede foreninger og klubber kan deltage i Årsmødet med stemmeret. Medlemmer som er fyldt 15 år har møde- og taleret på Årsmødet.

7.
Opløsning:
Hvis brugerrådet ikke arbejder inden for vedtægternes formål og bestemmelser eller disponerer ud over den fastlagte økonomiske ramme, kan Frederikssund Byråd med øjeblikkelig virkning ophæve vedtægterne for driften af Kulhuse
Kultur og Medborgerhus og fratage Brugerrådet kompetence i enhver henseende. Evt. kapital oparbejdet af Brugerrådet til falder Frederikssund Kommune.

8.
Ændring af vedtægterne:
Vedtagelse og ændring af vedtægter for drift af Kulhuse Kultur og Medborgerhus påhviler Frederikssund byråd v/Kultur og fritidsudvalget efter høring i brugerrådet.