Navn og hjemsted:

     Kulhuse Filmklub har hjemsted i Kulhuse Kultur og Medborgerhus Gl.Kulhusvej 149, 3630 Jægerspris.

     Formål:

     Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet og interessen for film som kunstart.

     Filmen kan være ledsaget af efterfølgende diskussion.

     Klubben er tilsluttet ”Sammenslutningen af Danske filmklubber”.

     Ledelse og drift:

     Kulhuse Filmklub ledes af en bestyrelse på 5 personer.

     Kulhuse Kultur og Medborgerhus stiller AV udstyr til rådighed for Kulhuse Filmklub.

     Kulhuse Filmklub forpligter sig til, at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af det til rådighed stillede AV udstyr med et årligt vedligeholdelseskontingent, til Kulhuse Kultur og Medborgerhus. Vedligeholdelseskontingentet fastsættes af husbestyrelsen for Kulhuse Kultur og Medborgerhus, efter drøftelse med Kulhuse Filmklub.

     Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 150 kr, kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Manglende betaling af kontingentet indebærer sletning af medlemskab.

     Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når hun/han finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.

     Generalforsamling:

     Generalforsamlingen der er klubbens højeste myndighed, indkaldes en gang årligt inden udgangen af 2. kvartal.

     Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, indkaldelsen kan ske via E-mail, og opslås i Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

     Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før, og opslås i Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

     Dagsordenen for generalforsamlingen er minimum:

     -          Godkendelse af dagsorden.

     -          Valg af dirigent og referent.

     -          Bestyrelsens beretning.

     -          Regnskab.

     -          Indkomne forslag. Herunder fastsættelse af kontingent.

     -          Valg af formand og kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor.

     -          Eventuelt.

Valgene finder sted således, på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem og revisor.

Ændring af vedtægterne og andre forslag sker ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen skal ske ved motiveret dagsorden.

 Opløsning af Kulhuse Filmklub:

Ved opløsning af klubben tilfalder formuen Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 29 juni 2010.

 

Formand:                                                                                                 Dirigent:
Henrik Pedersen                                                                                      Karin Ottesen