Navn og hjemsted:

     Kulhuse Filmklub har hjemsted i Kulhuse Kultur og Medborgerhus Gl.Kulhusvej 149, 3630 Jægerspris.

     Formål:

     Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet og interessen for film som kunstart.

     Filmen kan være ledsaget af efterfølgende diskussion.

     Klubben er tilsluttet ”Sammenslutningen af Danske filmklubber”.

     Ledelse og drift:

     Kulhuse Filmklub ledes af en bestyrelse på 5 personer.

     Kulhuse Kultur og Medborgerhus stiller AV udstyr til rådighed for Kulhuse Filmklub.

     Kulhuse Filmklub forpligter sig til, at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af det til rådighed stillede AV udstyr med et årligt vedligeholdelseskontingent, til Kulhuse Kultur og Medborgerhus. Vedligeholdelseskontingentet fastsættes af husbestyrelsen for Kulhuse Kultur og Medborgerhus, efter drøftelse med Kulhuse Filmklub.

     Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 150 kr, kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Manglende betaling af kontingentet indebærer sletning af medlemskab.

     Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når hun/han finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.

     Generalforsamling:

     Generalforsamlingen der er klubbens højeste myndighed, indkaldes en gang årligt inden udgangen af 2. kvartal.

     Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, indkaldelsen kan ske via E-mail, og opslås i Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

     Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før, og opslås i Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

     Dagsordenen for generalforsamlingen er minimum:

     -          Godkendelse af dagsorden.

     -          Valg af dirigent og referent.

     -          Bestyrelsens beretning.

     -          Regnskab.

     -          Indkomne forslag. Herunder fastsættelse af kontingent.

     -          Valg af formand og kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor.

     -          Eventuelt.

Valgene finder sted således, på lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem og revisor.

Ændring af vedtægterne og andre forslag sker ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen skal ske ved motiveret dagsorden.

 Opløsning af Kulhuse Filmklub:

Ved opløsning af klubben tilfalder formuen Kulhuse Kultur og Medborgerhus.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 29 juni 2010.

 

Formand:                                                                                                 Dirigent:
Henrik Pedersen                                                                                      Karin Ottesen

Referat fra Generalforsamling 2013

                                                                 KULHUSE  FILMKLUB

 

Referat  af generalforsamling d. 13. maj kl.18.30

Foreningen var vært ved  pølser/brød samt drikkevarer.

Formand Henrik B. Pedersen bød de tilstedeværende velkommen til den årlige generalforsamling.

Efter generalforsamlingen vil der blive vist film , afsløringe af filmen  kommer senere.

 

DAGSORDEN:

1.     GODKENDELSE AF DAGSORDEN

           Dagsorden godkendt

2.        Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent Karin Ottesen referent  Grete Hasse , Karin takkede for valget og kunne konstatere at indkaldelsen var  rettidigt udsendt.

3.         Bestyrelsens  beretning

            Så er der gået endnu et spændende  år i Filmklubben.

            Vi havde ønsket os et større lærred, men det viste sig at prisen er astro-                                                                     

            nomisk, da det skal have nogle særlige opspændingsanordninger i siderne for                                                  ikke at  krølle når lærredet bliver så stort. Vi har besluttet os til at vente og se tiden an.

            Eftermiddagsforestilling er stadigvæk  en meget stor succes. Der er kun meget få der kommer til aftenforestillingerne.

           

                                                                                                                                  2.

I den forløbne sæson har vi vist:

                                                                                                                                 

     1.             The girl with the Dragon Tattoo

     2.             Superclasico

     3.             Efterskælv

     4.             Dame , Konge,Es,Spion

     5.             The Descendants

     6.             Jernladyen

     7.             Hvidsten  gruppen

     8.             The Woman in Black

 

Alt i alt er forestillingerne  godt besøgt vi er ca. 50 medlemmer og der kommer 25- 30 medlemmer til forestillingerne.

Jeg vil gerne benyttte lejligheden til at sige tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har ydet et stort arbejde med at få afviklet forestillingerne.

Valget af næste sæsons film er afsluttet og vi viser den første af dem efter gene- ralforsamlingen.

Jeg håber at bestyrelsens arbejde har levet  op til jeres forventninger ellers er vi selvfølgelig åbne for forslag.

Beretningen godkendt  med nogle få bemærkninger mange var glade for eftermid-dagsforestillingerne  og andre syntes det var godt der var valg muligheder så dem der er på arbejdsmarkedet også har en change for at se filmene.

 

                                                                                                                  3.

4.   Regnskab                                  

       Michael oplæste regnskabet  og fik ros for det fine overskud filmklubben udviste.

5.     Indkomne forslag

         Bestyrelsen foreslår uændret  kontingent   Kr. 150,-  for 7-8 film.

         Der var ikke andre foreslag.

6.     Valg af bestyrelse

         a.         Formand ,Henrik er ikke på valg

         b.         Kasserer, Michael modtager  genvalg

                     Michael valgt

         c.         Bestyrelsesmedlem,Vagn Kronqvist  Christensen er ikke på valg

         d.         Bestyrelsesmedlem, Helle er ikke på  valg

         e.         Bestyrelsesmedlem,  Kurt modtager genvalg

                      Kurt  Nielsen valgt

         f.          Revisor  Inge Lise  Hansen ikke på valg          

7.      Eventuelt

          a.        Der kommer ikke ret mange til aftenforestillingerne-skal vi droppe dem?

Se under beretningen

          b.         Oprindelig var det meningen , at vi skulle have debat om filmene efter

                        forestillingen. Er der noget  vi skal sætte i værk.

  Bestyrelsen må afgøre dette,  da  Forsamlingen ikke kan beslutte noget  under EVENTUELT.

                                                                                                                                  4.

           c.      Resultat af Filmvalg 2013- 2014

                      51 medlemmer af filmklubben,  hvoraf 35 har afgivet deres stemme.

                     Følgende film  er valgt.

                      Jagten med                     70 %

                      Skytten  med                 64 %

                      De urørlige                                           64 %

                      Hypnotisøren                64 %

                      Den skaldede frisør     58 %

                      Viceværten                     52 %

                      Spies & Glistrup            48 %

         d.         L odtrækning om sidste  sæsons DVD´er , - kun de der har stemt ved                                       

                       årets filmvalg kan deltage.

         Flere har efterspurgt ”Io sono l´amore, som vi ikke  fik med på stemmesedlen – så her kommer den.

           Henrik takkede dirigenten og referenten for deres indsats.

          Generalforsamlingen  sluttede kl. 19.10

 

Referent:                                                                                          Dirigent:

Grete Hasse                                                                                     Karin Ottesen/ godkendt

 

                                                                                                            Formand :

                                                                                                            Henrik Pedersen