Vedtægter for ”Skovens Billardklub”

§ 1.

Navn og hjemsted :

Foreningen ” Skovens Billardklub ” er stiftet 1.april 2008 og holder til Gl. Kulhusvej 149,

i Kulhuse, 3630 – Jægerspris.

Foreningen har hjemsted i Frederikssund Kommune.

§ 2.

Formål og medlemskab:

Klubbens formål er at samle alle interesserede til billard og dertil 2 årlige sammenkomster i form af en sommerskovtur og en julefrokost.

Klubben er kun selskabelig og ikke politisk.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

§ 3.

Kontingent :

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet, kontingentet betales hver måned som følger:

Kr. 50.- pr. måned for medlemmer og kr. 25.- pr. gang for gæstespillere.

§ 4.

Generalforsamling :

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes  skriftlig med fire ugers varsel.

En rettidig indvarslet generalforsamlinger er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen meddeles formanden skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 5.

Bestyrelse :

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær.

Formand er på valg i lige år, medens kasserer og sekretær er på valg i ulige år.

§ 6:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

 § 7.

Regnskab :

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

§ 8.

Tegning og hæftelse :

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over kr.500.- kræves dog underskrift af formand og kasserer

i forening.

§ 9.

Vedtægtsændringer :

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de

afgivne stemmer er for forslaget

§ 10.

Opløsning:

Til opløsning af klubben kræves mindst ¾ af  klubbens medlemmer på en ordinær generalforsamling eller ved at et almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

Ved opløsning af klubben, udbetales eventuelt overskud til Kulhuse Kultur-og Medborgerhus.

MEDLEMMERNE HAR IKKE KRAV PÅ INDBETALT KONTINGENT VED UDMELDELSE EFTER EGET ØNSKE ELLER VED EKSKLUDERING.

§ 11.

Rygeforbud:

Der er rygeforbud i klubben. Hvis rygeforbudet ikke bliver overholdt er det ekskluderingsgrund. 

 § 12.

Turneringer :

”Skovens Billardmesterskab” afvikles til julefrokosten den 2. onsdag i december.

 

Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 1. april 2008

Ændringer er godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2008.