Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra den stiftende generalforsamling i BogCafeèn , afholdt mandag den 1. september 2008.

Med følgende dagsorden:                 

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Godkendelse af vedtægter
  5. Valg:
    1. Formand
    2. Kasserer 
  1. Eventuelt. 

Bo Harslev, bød velkommen og spurgte om vi kunne arbejde efter den foreslåede dagsorden. Den blev vedtaget.

Ad. 2 Valg af dirigent.

Maia Petterson blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget ,og oplæste dagsordenen.

Ad. 3. Valg af referent.

Karin Ottesen blev foreslået og valgt.

Ad. 4. Vedtægter.

Vedtægterne blev oplæst.

Stk. 1.  Bente Nielsen mente undervisningen i Edb, burde være en enhed for sig selv.

Der udspandt sig en længere debat af forslaget. Der var følgende ændring til vedtægterne

Stk. 1. BogCafeèn står også for informationen for hele huset og afholdelse af Edb kurser, samt er repræsenteret i Husbestyrelsen.

Stk.1 Vedtaget

Stk.2 sidste punkt udgår.

Stk.2. Vedtaget

Stk.3 Der blev tilføjet en ændring – 1. kvartal indkaldes aktive medlemmer…….

Stk. 3 Vedtaget

Stk. 4. Vedtaget

Hele vedtægten blev sat til afstemning og vedtaget

Ad. 5.  Valg.

Som formand blev foreslået Bo Harslev.

Bo Harslev blev valgt.

Bente Nielsen blev foreslået som kasserer.

Bente Nielsen blev valgt.

Ad. 6. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent.

Maia Petterson.

Vedtægter for BogCaféen

Vedtægter for BogCaféen  i Kulhuse Kultur – og medborgerhus.

Stk. 1.   BogCaféen der har hjemsted i Kulhuse Kultur- og medborgerhus Gl. Kulhusevej 149, har som opgaver at udlåne bøger, forestå forskellige arrangementer bl.a. julemarked, og loppemarkeder, weekendkurser og foredrag.

BogCaféen står også for informationen for hele huset og afholdelse af edb kurser, samt er repræsenteret i husbestyrelsen..

Stk.2. For at kunne låne bøger kræves det, at man har et lånerkort. Kaldet et medlemskort. Folk med et medlemskort kan frit benytte NetCafeén.

Stk.3. BogCaféen drives af aktive medlemmer.

Inden udgangen af 1. kvartal indkaldes de aktive medlemmer til en generalforsamling. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel.

De aktive vælger af og bland sig, en formand der også er BogCaféens repræsentant i husbestyrelsen. Desuden vælges der en kasserer for BogCaféen.

Derudover vælges to revisorer.

Valgene er gældende for et år. Genvalg kan ske.

Stk. 4.  I tilfælde af BogCaféens opløsning, er det husbestyrelsens opgave at finde aktive der vil drive Bogcaféen. Skulle dette imod forventning ikke lykkes, tilfalder BogCaféens formue Kulhuse Kultur –og medborgerhus.

Således vedtaget

Kulhuse den 1. september 2008.

Formand/                                                                      

Referat fra Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen i bogcafeen onsdag den 16. maj, kl. 13.15 -2012.

Med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.

   Dagsordenen blev godkendt.

2.  Valg af dirigent og referent.

    Bo blev valgt til dirigent og Marianne til referent.

3.  Beretning ved formanden.

    Beretningen blev godkendt.

4.  Regnskab ved kassereren.

    Regnskabet blev godkendt.

5.  Valg:

   a.  Formanden, for  2 år.

  Bo Harslev Blev genvalgt som formand.

   b.  Kasserer for 1 år.

Bente Nielsen ikke ønskede genvalg

  Helle Gejl blev valgt som kasserer.

6. Indkomne forslag.

  Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Da Kurt Nilsen som er vores web. marster er blevet syg ,

Vil Helle spørge Henrik B. Pedersen om han vil overtage  jobbet.

Ref. Marianne Abildskov.